1398-04-05 10:35:00
ارسال اطلاعات فروش دارو در سال 97
ارسال اطلاعات فروش دارو در سال 97

در راستای بررسی و ارزیابی آمار مصرف دارو و تدوین آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۷ و مطابق بند ۶ ماده ۴ ضابطه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت، مقتضی است اطلاعات فروش دارو" مربوط به سال ۹۷ را طبق فرمت پیوست در قالب فایل اکسل بر روی لوح فشرده حداکثر تا تاریخ 1398/04/19به این اداره کل ارسال نمایید.

دریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار