1398-04-05 10:39:00
آپلود پروانه تولید در سامانه جهت اخذ IRC برای مواد اولیه دارویی
آپلود پروانه تولید در سامانه جهت اخذ IRC برای مواد اولیه دارویی

با عنایت به شرایط فعلی کشور و به منظور مدیریت واردات مواد اولیه دارویی و بررسی تخصیص ارز این اقلام مقتضی است از این پس جهت اخذ IRC مواد اولیه دارویی پروانه ثبت (تولید داروی ساخته شده در سامانه IRC آپلود گردد، بدیهی است در صورتی که شرکت درخواست واردات به منظور تهیه CTD جهت اخذ پروانه را دارد باید نامه تعیین مسیر بررسی پرونده ضمیمه شود. در خصوص مواد جانبی بکار رفته در فرمولاسیون محصول، آپلود برگه فرمولاسیون با مهر و امضای مسئول فنی الزامی است. لازم بذکر است واردات نمونه ها به منظور تحقیقات نیز طبق ضوابط قبلی صورت میپذیرد.با عنایت به شرایط فعلی کشور و به منظور مدیریت واردات مواد اولیه دارویی و بررسی تخصیص ارز این اقلام مقتضی است از این پس جهت اخذ IRC مواد اولیه دارویی پروانه ثبت (تولید داروی ساخته شده در سامانه IRC آپلود گردد، بدیهی است در صورتی که شرکت درخواست واردات به منظور تهیه CTD جهت اخذ پروانه را دارد باید نامه تعیین مسیر بررسی پرونده ضمیمه شود. در خصوص مواد جانبی بکار رفته در فرمولاسیون محصول، آپلود برگه فرمولاسیون با مهر و امضای مسئول فنی الزامی است. لازم بذکر است واردات نمونه ها به منظور تحقیقات نیز طبق
ضوابط قبلی صورت میپذیرد.

دریافت فایل

آخرین اخبار