1398-04-12 10:57:00
شعبه فارس:گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار
شعبه فارس:گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در خرداد ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار