1398-04-12 11:07:00
کنفرانس علمی- آموزشی با عنوان ایمونوتراپی در سرطان ها با امتیاز باز آموزی
کنفرانس علمی- آموزشی با عنوان ایمونوتراپی در سرطان ها با امتیاز باز آموزی

بدینوسیله به آگاهی می رساند که کنفرانس علمی- آموزشی با عنوان ایمونوتراپی در سرطان ها» با امتیاز باز آموزی برای گروه های پزشکی در روز دوشنبه ۱۳۹۸
/ ۵ / ۷ در سالن همایش های بیمارستان پارس برگزار می گردد. در صورت تمایل بدون پرداخت هرگونه هزینه ورودی می توانید در کنفرانس مذکور حضور یافته و با معرفی داروها و فرآورده های خود، به شرکت کنندگان در کنفرانس یک هدیه آموزشی مناسب اختصاص دهید. خواهشمند است آمادگی خود را حداکثر تا ده روز قبل از زمان کنفرانس اعلام نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدیریت آموزش تماس حاصل نمایید.

دریافت فایل

آخرین اخبار