1398-04-12 11:12:00
اخذ مجوز جهت تولید برای صادرات
اخذ مجوز جهت تولید برای صادرات

با عنایت به ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ساخت و صادرات هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیک به خارج از کشور مستلزم اجازه قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه و یا مجوز لازم از اداره کل نظارت بر امور دارو می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا قبل از اقدام به تولید داروهای که پروانه برای تولید آن را ندارید درخواست خود همراه با مشخصات کامل (تعداد، دوز، شکل و کشور خریدار ) را برای سازمان ارسال و پس از اخذ مجوز نسبت به تولید و سپس صادرات آن اقدام نمایند.

دریافت فایل

آخرین اخبار