1398-04-18 14:41:00
عدم پذیرش درخواست های صدور پروانه تولید با بیش از هشت پروانه تولید فعال
عدم پذیرش درخواست های صدور پروانه تولید با بیش از هشت پروانه تولید فعال

در راستای سیاست محدودیت ارزی و مدیریت بهینه منابع ارزی و تشویق شرکت های تولید کننده داخل به تولید مولکول های جدید، موضوع بررسی صدور پروانه های تولید در جلسه کمیسیون مورخ ۱۳۹۸
/ ۰۴ / ۱۱ مطرح و مقرر گردید : درخواست های جدید صدور پروانه تولید که دارای بیش از هشت پروانه تولید فعال در بازار می باشند (در خواست های مسیربندی پرونده های دارویی از تاریخ ابلاغ این رای به مدت یک سال پذیرش نگردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار