1398-04-18 14:45:00
شعبه اصفهان: در خصوص خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض اردیبهشت
شعبه اصفهان: در خصوص خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض اردیبهشت

بدینوسیله خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸
جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد .
با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی .

دریافت فایل

 

آخرین اخبار