1398-04-18 14:46:00
شعبه اصفهان: در خصوص خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض خرداد
شعبه اصفهان: در خصوص خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض خرداد

بدینوسیله خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در خرداد ماه سال ۱۳۹۸
جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد . با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی .

دریافت فایل

آخرین اخبار