1398-04-18 14:49:00
به درخواست اطلاع رسانی دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی HSEE
به درخواست اطلاع رسانی دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی HSEE


با عنایت به برگزاری سمینار آموزشی تخصصی یک روزه با عنوان آشنایی با اصول و مبانی HSEE توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به پیوست نامه شماره ۹۸
/ ۲۲۱ مورخ ۹۸
/ ۴ / ۲ آن سندیکای بهمراه ضمائم بحضور ارسال میگردد .

دریافت فایل

آخرین اخبار