1398-04-22 11:14:00
درخواست اطلاع رسانی دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی HSEE
درخواست اطلاع رسانی دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی HSEE

به پیوست نامه شماره ۹۸
/ ۲۲۱ مورخ ۹۸
/ ۰۴ / ۰۲ سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص برگزاری سمینار یک روزه با عنوان «آشنایی با اصول و مبانی HSEE» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار