1398-04-29 10:10:00
شورای هماهنگی انجمن ها: نامه به شرکت های پخش در خصوص حقوق مسئولین فنی شاغل در شرکت های پخش
شورای هماهنگی انجمن ها: نامه به شرکت های پخش در خصوص حقوق مسئولین فنی شاغل در شرکت های پخش

به استناد جلسه مشترک انجمن محترم شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران با انجمن محترم داروسازان ایران، در خصوص تعیین حقوق مسئولین فنی شاغل در شرکت های پخش که مصوبه آن به پیوست تقدیم می گردد، بدینوسیله به استحضار می رساند اجرای این مصوبه برای سال ۱۳۹۸ در استان مازندران مورد تایید این شورا و لازم الاجرا می باشد. خواهشمند است نسبت به اجرای توافقنامه پیوست دستورات مقتضی معمول فرمایید .

دریافت فایل

آخرین اخبار