1398-05-02 12:12:00
دعوت به جلسه ثبت اطلاعات فراورده های ملزومات داروئی در سامانه IRC
دعوت به جلسه ثبت اطلاعات فراورده های ملزومات داروئی در سامانه IRC

با عنایت به راه اندازی بخش ملزومات دارویی سامانه IRC بدینوسیله از مسئول محترم فنی یا کارشناس محترم مسئول ثبت اطلاعات محصولات آن شرکت دعوت می شود روز یکشنبه تاریخ 98/05/06 از ساعت ۹ تا ۱۳ در جلسه با موضوع آموزش فرایند و شروع ثبت فراورده های ملزومات داروئی در سامانه IRC در سالن رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور بهم رسانند. حضور نماینده آن شرکت در برنامه آموزشی فوق الزامی است.

دریافت فایل

آخرین اخبار