1398-05-15 12:23:00
ثبت پروانه در سامانه IRC
ثبت پروانه در سامانه IRC

احتراما، نظر به راه اندازی سامانه IRC از سال ۱۳۹۳ و الزام شرکتها به بارگذاری کلیه پروانه های ثبتی خود در آن سامانه به آدرس irc
. fda . gov . ir برای آخرین بار به کلیه شرکتهای دارویی از تاریخ صدور این نامه به مدت یک ماه فرصت داده می شود تا نسبت به ثبت تمامی پروانه های خود در این سامانه اقدام نماینده
بدیهی است پس از اتمام مهلت مذکور شرکتهای پخش صرفا مجاز به توزیع اقلام دارای پروانه ثبت شده در سامانه مذکور می باشند.

دریافت فایل

 

آخرین اخبار