1398-05-15 12:23:00
در خصوص رسیدگی نامه انجمن صنفی داروسازان ایران
در خصوص رسیدگی نامه انجمن صنفی داروسازان ایران

به پیوست رونوشت نامه شماره ۱۰
/ ۲۱۴۴۷/د مورخ ۱۳۹۸
/ ۳ / ۲۸ مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۱۴۷/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸
/ ۳ / ۱۹ رئیس محترم انجمن دارو سازان ایران ارسال می گردد، مقتضی است دستور فرمایید موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این سازمان ارسال گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار