1398-05-15 12:41:00
برخورد با رفتارهای غیر حرفه ای
برخورد با رفتارهای غیر حرفه ای

همانطور که استحضار دارید سازمان نظام پزشکی ایران از تاریخ ۹۴
/ ۴ / ۲۹ با امضاء تفاهم نامه، بخشی از اختیارات خود در حمایت از اصول اخلاقی و برخورد با رفتارهای غیر حرفه ای بعضی از همکاران شاغل در تخصص های مختلف را به انجمن های علمی مربوطه تفویض کرده است. سازمان نظام پزشکی یک بار دیگر ضمن یادآوری این اختیار و با عنایت به ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی متذکر می شود که بر این اساس انجمنهای پزشکی نه تنها حق پیگیری رفتارهای غیر حرفه ای را دارند بلکه وظیفه دارند با هر گونه انحراف از اصول اخلاق حرفه ای در آن رشته برخورد قانونی نمایند. بدیهی است سازمان نظام پزشکی همکاری لازم با انجمن های علمی در موارد فوق الذکر را مد نظر و در برنامه قرار داده است. آیین نامه رسیدگی به موازین اخلاق حرفه ای و موارد فوق متعاقبا ارسال خواهد شد.

دریافت فایل

 

آخرین اخبار