1398-05-15 12:43:00
در خصوص اعلام وضعیت موجودی تولید داخل به گمرکات کشور
در خصوص اعلام وضعیت موجودی تولید داخل به گمرکات کشور

پیرو مصوبات جلسه مورخ ۹۸
/ ۰۵ / ۰۵ با حضور نمایندگان سندیکای تولید کنندگان دارو و سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارو به استحضار می رساند اقلام تولید داخلی که ثبت سفارش آن ها در زمان کمبود صورت پذیرفته و در حال حاضر به گمرک رسیده و تخصیص و تامین ارز آن تا زمان ۹۸
/ ۰۵ / ۰۵ انجام شده است معاف از تعرفه میباشند ( اعلام عدم تولید داخل به گمرک مربوطه)، لذا مقتضی است نسبت به اعلام شماره و تاریخ ثبت سفارش، همچنین مدارک تخصیص ارز و گشایش بانکی (اعلام کد رهگیری توسط بانک با ذکر تاریخ ) دال بر تخصیص ارز دولتی به ثبت سفارش مورد نظر در اسرع وقت به این اداره کل، اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم تطبيق بانکی کلیه مسئولیت های وارده بعهده آن شرکت خواهد بود.

دریافت فایل

آخرین اخبار