1398-05-15 12:51:00
آخرین فرصت جهت ارائه فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی
آخرین فرصت جهت ارائه فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی

احتراما، پیرو نامه شماره ۶۶۵
/ ۳۰۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸
/ ۴ / ۱۷ در خصوص ارائه فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی مجددا به اطلاع می رساند به منظور لزوم ارزیابی وضعیت تولید داخل آن شرکت مقتضی است موجودی و برنامه تولید آتی آن شرکت طبق جدول پیوست به صورت فایل Excel و به زبان فارسی حداکثر تا تاریخ ۹۸
/ ۵ / ۱۲ به این اداره کل اعلام گردد. بدیهی است اطلاعات اعلام شده توسط آن شرکت مبنای برنامه ریزی و تامین مواد اولیه در کشور بوده و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده آن شرکت می باشد. لذا لازم است دستور فرمائید ضمن دقت در تکمیل اطلاعات، پرینت اطلاعات مربوطه به تائید جنابعالی و مسئول فنی شرکت رسیده و در جلسه حضوری که متعاقبا اعلام می گردد ارائه نمایند. همچنین در صورت تغییرات احتمالی در خصوص برنامه تولید، موارد در اسرع وقت به اداره مواد اولیه این اداره كل اطلاع رسانی گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات تا تاریخ فوق الذکر این اداره کل نسبت به واردات مواد اولیه تولیدی آن شرکت تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. مجددا یاد آوری می گردد ارسال اطلاعات در فایل Excel دقیقا طبق جدول پیوست و به زبان فارسی الزامیست.

دریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار