1398-05-15 12:59:00
ارسال گزارش فروش و آمار امحا شیرخشک های رژیمی و غذای های ویژه مشمول ارز دولتی در سال 97
ارسال گزارش فروش و آمار امحا شیرخشک های رژیمی و غذای های ویژه مشمول ارز دولتی در سال 97

در خصوص شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی، خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا تاریخ ۹۸ / ۰۵ / ۲۰ ، گزارش فروش و آمار امحا فرآورده های فوق در سال گذشته مطابق فیلد های اطلاعاتی جدول پیوست به پست الکترونیک
NTS . Affair @ fda . gov . ir
ارسال شود. ضمنا در صورت امکان تفکیک فروش و امحا بر اساس حوزه های تحت پوشش معاونت های غذا و داروی سراسر کشور، فیلد اطلاعاتی مربوط به نام معاونت نیز در گزارش فوق لحاظ شود.

دریافت فایلدریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار