1398-07-24 14:09:00
الزام الصاق شناسه های اصالت و رهگیری بر روی بسته بندی محصول نهایی تولیدی دارو و مکمل
الزام الصاق شناسه های اصالت و رهگیری بر روی بسته بندی محصول نهایی تولیدی دارو و مکمل

پیرو نامه شماره ۶۵۵/ ۸۷۹۷۳ مورخ 97/09/26 با توجه به تکلیف قانونی سازمان غذا و دارو در اجرای دقیق طرح سامانه ردیابی رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (TTAC) و با عنایت به برنامه زمان بندی شده در صورتجلسه تنظیمی در همین رابطه که به امضاء وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر محترم کشور، رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، و اینجانب رسیده مقتضی است تمامی شرکت های تولید کننده به ازای تمامی پروانه های تولیدی خود اقدام به الصاق شناسه های اصالت و رهگیری بر روی بسته بندی محصول نهایی خود نمایند. بدیهی است براساس آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه به بند (الف) جدول ذیل ماده (۳) آیین نامه مذکور و در راستای اجرای بند پ ماده ۷ احکام دائمی قانون برنامه های توسعه کشور و ضوابط ابلاغی شماره 655/140915مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۱ وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اپیوست عدم وجود شناسه به منزله شناسایی کالا به عنوان قاچاق بوده و قابلیت تعقیب قضایی خواهد داشت.

دریافت فایل

آخرین اخبار