1398-08-20 12:02:00
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 1398/07/20 درخصوص الزام تکمیل اطلاعات در سامانه IRC
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 1398/07/20 درخصوص الزام تکمیل اطلاعات در سامانه IRC


بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اتمام و بهره برداری کامل سامانه توسعه شناسه گذاری و پاسخ به استعلامات کلیه اقلام سلامت محور، در جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۸
/ ۰۷ / ۲۰ مصوب گردید بررسی کلیه درخواست های شرکت های تولید کننده فرآورده های مکمل تغذیه ای در خواست اولیه، تمدید، تغییر و...) از تاریخ ۱۳۹۸
/ ۰۸ /
۰۱ منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه IRC می باشد. بدیهی است مسئولیت تاخیرا عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور برعهده شرکت می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار