1398-08-22 15:15:00
در خصوص تخصیص ارز
در خصوص تخصیص ارز

با توجه به بررسیهای به عمل آمده در خصوص برخی از ثبت سفارشات دارو، مواد اولیه داروئی، مواد حد واسط و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی به اطلاع می رساند با عنایت به ارز تخصیص یافته جهت ثبت سفارشات مذکور و عدم ورود کالای مورد نظر تا این تاریخ مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۹۸
/ ۹ / ۱۵ نسبت به ورود و ترخیص کالای ثبت سفارش شده تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام گردد بدیهی است در غیر اینصورت ثبت سفارش مذکور ابطال و ادامه روند واردات امکانپذیر نخواهد بود. بدیهی است کلیه مسئولیتهای ناشی از تاخیر بعهده آن شرکت می باشد 

دریافت فایل

آخرین اخبار