2019-01-13 17:46:27
اطلاعيه
فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ اعضاء انجمن های داروسازان (صنفی - علمی - بالینی ) سراسر کشور موسسین و مسئولین محترم فنی داروخانه ها و شرکت های دارویی در سراسر کشور دانشجویان ۱۴۰ واحدی داروسازی در سراسر کشور پرسنل شاغل در داروخانه های سراسر کشور