مسئول فنی و امور دارویی

تاریخ نام داروخانه/شرکت آدرس داروخانه/شرکت// مسئول فنی/قائم مقام/مدیر داروئی تلفن/ایمیل
99/04/28 داروخانه دکتر جاودانی بومهن تهران

مسئول فنی با پروانه 

شیفت شب

۷۶۲۵۲۴۱۷