دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۲۵:۰۳

مکاتبه با نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها

معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه سلامت-بیمه ارتش و عدم تمکین آنها به قانون پرداخت بدهی های خود سالیان متمادی است که اقتصاد داروخانه ها را به نابسامانی کشانده است.
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۲۵:۰۳
مکاتبه با نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها
معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه سلامت-بیمه ارتش و عدم تمکین آنها به قانون پرداخت بدهی های خود سالیان متمادی است که اقتصاد داروخانه ها را به نابسامانی کشانده است.
تازه های مکاتبات دبیرخانه انجمن
در رسانه ها