دوشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲:۵۳
در خصوص ابلاغ طرح پیشگامان در تمام داروخانه ها
در خصوص ابلاغ طرح پیشگامان در تمام داروخانه ها

با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه معاون محترم غذادار و دانشگاه علوم پزشکی ، ریاست محترم اداره فنی و نظارت دارویی ، همکاران دارو ساز است ، شرکتهای توزیع دارویی استانی و همجوار و هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان مورخ ۰۷
/ ۰۷ / ۲۱ و با عنایت به ماده ۲۲ و ۲۹ ضمه تاسی دا، وحاه در راستای توانمند سازی و ارنغا خدمات داروخانه و همچنین تصویب نصب لوگو مشتر ک روی تابلو داروخانه ها و ضرورت استفاده از روپوش بسان و پاکت بسته بندی و برچسب دار و در فروردین ۹۶ جزییات طرح او تا خدمات داروخانه ، استفاده از لوگو مشترک روی تابلو داروخانه ها و روش طراحی شده که در تعدادی از دارو خانه های استان گلستان به عنوان پیشگامان اور تا خدمات داروخانه اجرا شده است در وبسایت ppcrug . ir @ : تفصیل بیان شده است..
لذا خواهشمندیم در صورت سی حدید بهمن بررسی و تایین موارد صورت گرفته و دستور اجرای فاز اوليه و طاهری طرح فوق در تمام داروخانه های استان را ابلاغ فرمای. در اجرای طرح ارنا خدمات داروخانه ها در ارزشیابی داروخانه ها و مسولین محترم فنی به طور قابل توجهی اثر گذار باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها