چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۲۹:۴۰
به روز رسانی کلیه ثبت سفارش ها
به روز رسانی کلیه ثبت سفارش ها

احتراما" با توجه به روز رسانی سیاستهای ارزی توسط این سازمان و سامانه جامع تجارت ، مقتضی است کلیه شرکتهایی که تاکنون برای ثبت سفارشهای خود تایید تخصیص ارز از بانک مرکزی دریافت ننموده اند به منظور جلوگیری از ابطال یک طرف ثبت سفارش ها نسبت به ویرایش و به روز رسانی ثبت سفارش خود طی ۷۲ ساعت اقدام نمایند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها