شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۲:۴۲
تعرفه دارویی
تعرفه دارویی

در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۵ /
۲۵ مجمع انجمن داروسازان ایران و با استناد به نامه شماره ۴۹۰/الف ۹۷ مورخ ۹۷
/ ۰۸ / ۰۹ انجمن داروسازان و جزء ۷ بند ب ماده ۲۶ آیین نامه داروخانه ها مصوب ۱۳۸۹ و به استناد صورتجلسه مورخ ۹۷
/ ۰۸ / ۲۷ انجمن داروسازان تهران از موسسین و مسئولین فنی محترم داروخانه های استان تهران درخواست می گردد ضمن رعایت دستورالعمل راهنمایی توانمندسازی داروخانه ویرایش اول تابستان ۱۳۹۶ ) نسبت به موارد ذیل اقدام مقتضی بعمل آید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها