یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸:۴۴
تاکید مجدد بر ارسال فرم توزیع داروهای فوریتی قبل از آزاد سازی
تاکید مجدد بر ارسال فرم توزیع داروهای فوریتی قبل از آزاد سازی

به منظور پایش و توزیع متناسب داروها در سراسر کشور و جلوگیری از انباشت دارو در بعضی مناطق، بدینوسیله مجددا تاکید می گردد ، ارسال فرم آزادسازی قبل از توزیع و بروزرسانی اطلاعات در سامانه پیش بینی تعهدات در پایان هر ماه الزامی است .مقتضی است اقدام عاجل در این خصوص بعمل آید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها