دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۹:۳۴
اعلام فرآورده های طبیعی و سنتی موجود در سطح عرضه
اعلام فرآورده های طبیعی و سنتی موجود در سطح عرضه

به اطلاع می رساند به منظور اجرای مفاد تبصره ۲ بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چاپ فهرست فرآورده های
طبیعی و سنتی در دستور کار این اداره کل قرار دارد. به منظور به روزرسانی به پیوست فهرست فرآورده های طبیعی و سنتی ارسال می شود. دستور فرمایید فرآورده های موجود در سطح عرضه ظرف مدت دو هفته کاری به این اداره کل ارسال شود.
بدیهی است فهرست اعلامی توسط آن انجمن برای چاپ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها