یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۰:۵۴
در خصوص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای که کد ثبت آنها تا پایان سال 1397 اعتبار دارد
در خصوص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای که کد ثبت آنها تا پایان سال 1397 اعتبار دارد

پیرو نامه های شماره ۶۶۵
/ ۱۶۳۹۰ مورخ ۹۷
/ ۰۲ / ۲۶ و ۶۶۵ / ۱۷۵۲۰ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۲ / ۳۱ ، به اطلاع می رساند در خصوص کلیه کدهای ثبت فرآورده های مکمل تغذیه ای که تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند، مقتضی است دستور فرمایید کلیه امور مربوط به انجام مجوزهای ورود و ترخیص تا پایان سال ۱۳۹۷ انجام و به اتمام برسد. بدیهی است مجوزهای واردات این فرآورده ها صرفا برای سال ۱۳۹۷ است و در پایان سال باطل خواهد شد (حتی اگر گشایش شده باشند).

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها