دوشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۴۸:۲۲
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها مطابق قرارداد
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها مطابق قرارداد

احتراما عطف به تجمع در محل آن سازمان در اراک مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۲۵ توسط هیئت مدیره انجمن داروسازان و موسسین داروخانه های خصوصی استان که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها مطابق قرار داد و عدم پرداخت دیر کرد مطالبات مطابق قانون مصوب مجلس و همینطور در اعتراض به شروع مراحل اجرای نسخه الکترونیک بدون در نظر گرفتن راهکار جبران هزینه های گزافی که به داروخانه ها تحمیل میگردد که در نامه بدون پاسخ ۱ / ۲۴۲/الف ۹۷ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۰۷ به جنابعالی نیز تصریح شده است ، برگزار شد بدین وسیله موسسین داروخانه های استان (که ڈیل این نامه را امضاء نموده ایم) اعلام میداریم که آن سازمان مطابق تعهدات و قوانین می بایست تا ۹۶
/ ۱۰ / ۲۵ حداقل سه ماه از مطالبات داروخانه های خصوصی استان را پرداخت نماید شایان ذکر اینکه تا مشخص نشدن راه کار جبران هزینه های نسخ الکترونیک علی رغم اینکه با اصل موضوع مخالفتی نداریم حاضر به اجرای آن نخواهیم بود. لازم به ذکر است که در صورت عدم تحقق خواسته های فوق از پایان دی ماه (علی رغم میل باطنی مان به علت عدم توان مالی جهت خرید داروها و پوشش هزینه های داروخانه امکان ارائه خدمات بیمه ای به کلیه بیمه شدگان آن سازمان امکان پذیر نخواهد بود ، در برابر خدمات ارائه شده (بصورت آزاد ) به بیمه شدگان فاکتور ارنه شده و جهت دریافت هزینه ها به آن سازمان راهنمایی خواهند شد. خواهشمند است تا زمان باقی است از بروز هر گونه بحران جلوگیری نمائید زیرا مسئولیت هر گونه نارضایتی متوجه آن سازمان خواهد بود

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها