چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۴:۰۸
اعلام وضعیت داروها ی موجود در پخش و انبار شرکت/ گمرک
اعلام وضعیت داروها ی موجود در پخش و انبار شرکت/ گمرک

مزید امتنان خواهد بود دستور فرمایید چنانچه محصولی از بعد دارویی آن شرکت به دلیل قیمت گذاری / ترخیص / ریلیز توسط مسئول فنی و ... در انبار شرکت های توزیع کننده / انبار آن شرکت و یا گمرک قرنطینه شده است مراتب با ذکر جزئیات به این اداره کل اعلام گردد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها