دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۶:۲۰
لزوم اعلام فهرست فرآورده های طبیعی و سنتی موجود در سطح عرضه
لزوم اعلام فهرست فرآورده های طبیعی و سنتی موجود در سطح عرضه

به آگاهی می رساند به منظور اجرای مفاد تبصره ۲ بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انتشار فهرست فرآورده های طبیعی و سنتی در دستور کار این اداره کل قرار دارد. بنابراین مقتضی است دستور فرمایید برای به روز رسانی فهرست فرآورده های مذکور، پیرو نامه شماره ۶۶۵
/
۷۴۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷ / ۰۸ / ۱۴ (تصویر پیوست) در اسرع وقت اطلاعات فرآورده های موجود در سطح عرضه آن شرکت، به منظور جمع بندی، به انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی، ارسال شود.
هم چنین لازم به ذکر است با توجه به این که مبنای انتشار فهرست مذکور اطلاعات اظهار شده توسط آن شرکت برای فرآورده های در سطح عرضه است، مسؤولیت عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر بر عهده آن شرکت می باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها