یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹:۴۸
عدم امکان تخصیص ارز مجدد و عدم صدور IRC برای پروفرما های غیر ارز کشور فروشنده
عدم امکان تخصیص ارز مجدد و عدم صدور IRC برای پروفرما های غیر ارز کشور فروشنده

احتراما" به اطلاع می رساند با توجه به شرایط به وجود آمده و اعمال سهمیه ارزی برای این سازمان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقتضی است دستور فرمائید موارد ذیل به دقت مد نظر قرار گرفته و اقدام لازم به عمل آید. ا- برای آن دسته از ثبت سفارش های تائید شده توسط این سازمان که از محل ارز بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخصیص ارز به عمل آمده و در زمان مقرر قانونی توسط متقاضی خرید ارز انجام نشود و منجر به ابطال گواهی ثبت آماری گردد ، امکان تائید و تخصیص ارز به نرخ بانکی میسر نخواهد بود. ۲- پروفرماهای اخذ شده از ذینفع ( فروشنده ) خارجی می باید با نوع ارز کشور مربوطه صادر گردد و پذیرش و صدور IRC برای پروفرماهای با ارز غیر با توجه به کشور صادر کننده پروفرما امکان پذیر نمی باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها