سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸:۰۸
شناسه گذاری محصولات تولیدی
شناسه گذاری محصولات تولیدی

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ و بند الف ماده ۳ و در راستای اجرای بند پ ماده ۷ احکام دائمی قانون برنامه های توسعه کشور، از آنجا که انجام این امر از تکالیف قانونی بوده و این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن می باشد، به آن دسته از شرکت هایی که تاکنون اقدام به درج شناسه کالا طبق ضوابط سازمان بر روی محصولات خود ننموده اند تذکر داده می شود که در اسرع وقت نسبت به انجام تکلیف قانونی طبق مقررات اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. بدیهی است عدم انجام به موقع این امر موجب برخورد قانونی این سازمان با شرکت های
متخلف خواهد شد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها