پنجشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۱۷:۳۰
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان گیلان با معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری گیلان
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان گیلان با معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری گیلان

به نام شماره ۱۱۲۸۰۲ مورخ ۹۷۶۶ / ۲۵ معاون محترم وزیر کشور برای ابلاغ امريسه ریاست محترم "مهوری به است مداری های کشور مبنی بر ساماندهی صنعت و خدمات دارویی کشور (ضمیمه پیوست) . انجمن روسازان سیلاز آمادگی خود را برای تشکیل و حضور در جلسه پیشنهادی به منظور بررسی و ارزیابی قدامات انجام شده و نه مذاکره و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سازمانهای بیمه گر، انجمن صنعت بخش با ماست سی و تعزیراتی استان جهت حصول راهکارهای مناسب و مؤثر اعلام می دارد.
شاید - ذکر ... که دعهدی بیمه گران در پرداخت مطالبات داروخانه ها از یکسو و تغییر روید بسیاری شرکتهای توزیع دا و بری تسو به صورتحساب هایشان (فاکتورهای داروخانه ها از سوی دیگر، می رود تا ارائه خدمات دارویی توسط داروسازان را با صدمات جدی و جبران ناپذیری روبرو سازد. لذا جهت مرتفع ساختن موانع و نجام به بین، خدت توسط این گروه خدوم نظام سلامت، خواهان عنایت ویژه جنابعالی و تسریع در انجام اقدامات لازم هستیم.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها