دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷:۳۷
در خصوص نظامنامه
در خصوص نظامنامه

باتوجه به دستورالعمل راهنمای PIC / S GMP و ICH ، تدوین و کاربردی بودن نظام نامه کیفیت بعنوان اولین اصل GXP از وظایف ضروری و جزء مستندات الزامی آن شرکت می باشد که بایستی در زمان بازرسی کارشناسان این اداره کل مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و تطبیق محتوی آن با وضعیت جاری از اهم امور نظارتی خواهد بود. لذا مقرر فرمایید از تاریخ این نامه از ارسال نظام نامه کیفیت آن شرکت برای بررسی و یا تمدید خودداری گردد. بدیهی است من بعد در زمان بازرسی های مختلفی که از آن شرکت صورت خواهد گرفت نظام نامه کیفیت آن هم مورد ارزیابی و اظهار نظر خواهد شد./

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها