یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۳۷:۰۶
کلیه شرکت های پخش سراسری دارو در خصوص سهمیه بندی و توزیع داروها
کلیه شرکت های پخش سراسری دارو در خصوص سهمیه بندی و توزیع داروها

ضمن ارسال دستور شماره ۶۶۵
/ ۶۴۰۹۹ مورخ ۹۷
/ ۰۷ / ۱۵ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مقتضی است دستور فرمایید برنامه عملیاتی و اجرایی توزیع دارو وفق مسیرهای «۲»، «3» و «۴» مندرج در دستور با توجه به مسئولیت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در منطقه آمایشی ده کشوری در سطح استان تهران با هماهنگی این معاونت صورت پذیرد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها