سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۳۸:۲۱
مکاتبه رئیس انجمن شعبه بابل با شورای هماهنگی محترم شرکت های پخش داروئی استان مازندران
مکاتبه رئیس انجمن شعبه بابل با شورای هماهنگی محترم شرکت های پخش داروئی استان مازندران

احتراما همانطوریکه مستحضرید منطقه مازندران بعلت طرح پزشک خانواده اجرا میشود اکثر نسخه ها بدون دریافت فرانشیز به بیماران تحویل میشود و از طرفی سازمان های بیمه گر، مطالبات داروخانه ها بعد از ۶ ماه پرداخت می نمایند که منجر به مشکل نقدینگی اکثریت داروخانه ها را فراهم ساخته و مع الوصف داروخانه ها بیش از ۷ سال این همکاری بطور مستمر ادامه میدهند و انتظار همکاری از طریق شرکت های داروئی در این مقطع زمانی را دارد تا در تهیه و تدارک دار و خللی وارد نشود. | لذا با عنایت به نامه شماره ۳۶۰/الف ۹۷ مورخه ۹۷
. ۱۶۶۶ ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در رابطه با مساعدت شرکت های دارویی در زمینه پرداخت بها داروهای تحویلی به داروخانه ها و در پی آن مذاکره در جلسه مورخه ۹۷
/ ۶ / ۲۱ هیئت مدیره انجمن داروسازان بابل با جنابعالی و سایر مدیران محترم شرکت ها با حضور آقای دکتر رضازاده معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل که بر این امر تأکید داشته اند خواهشمند است مراتب با نظر مساعد به شرکت مرکزی در تهران اعلام گردد، تسریع در پاسخ موجب امتنان خواهد بود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها