دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹:۴۸
آمار ماده اولیه
آمار ماده اولیه

پیرو شماره نامه ۵
/ ۶۱۱۰۸ ۶۶ مورخ ۹۷
/ ۰۷ / ۰۷ خواهشمند است هرچه سریع تر نسبت به تهیه فهرست مواد اولیه (با منشاء طبیعی مورد نیاز آن شرکت ، مطابق با مندرجات فایل اکسل پیوست این نامه و ارسال آن حداکثر ظرف مدت 1 هفته (تا ۱۶ آبان) از تاریخ این نامه به این اداره کل اقدام گردد. بدیهی است عدم همکاری شرکتها در این خصوص باعث تنزل سطح تعامل و همکاری این اداره کل در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها خواهد شد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها