دوشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۰۴:۵۷
در خصوص مطالبات داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی
در خصوص مطالبات داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی

احتراما پیرو نامه شماره ۲۶
/ ۳ / ۸۴
الف ۹۷ مورخه ۹۶
/ ۶ / ۲۵ این انجمن در رابطه با افزایش
مدت زمان دریافت مطالبات شرکت ها از داروخانه ها متاسفانه تاکنون هیچگونه پاسخی به
این انجمن اعلام نگردید و اکثر شرکت های داروئی همکاری کافی نکرده اند و حتی بعضی از
شرکتها چک یک ماهه طلب می کنند.
لذا با عنایت به دستور مقام محترم ریاست جمهوری که شرکتهای پخش داروئی در شرایط
فعلی مدت زمان دریافت مطالبات از داروخانه ها را حداقل ۶ ماه افزایش دهند ( تصویر امریه
به شماره ۱۱۲۸۰۲ مورخه ۹۷
/ ۶ / ۲۵ ضمیمه می باشد) مقتضی است دستور فرمائید نسبت به
رعایت دستور العمل اعلام شده اقدام عاجل مبذول و از نتیجه این انجمن را مطلع فرمایند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها