سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵:۳۲
حذف بند 4 و 3 ماده 4 آیین نامه تاسیس داروخانه ها
حذف بند 4 و 3 ماده 4 آیین نامه تاسیس داروخانه ها

احتراما، با عنایت به بررسی شکایت آقای کیوان لطفی از آن سازمان؛ پس از طرح موضوع در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۸ / ۲۸ تصمیم شورای رقابت به شرح
پیوست ابلاغ می شود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها