پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۲۵:۰۹
تمديد پروانه مسئولين محترم فني

نظر به اینکه حداکثر اعتبار پروانه های مسئولین محترم فنی شرکت های تأمین کننده چهار سال می باشد، ضروری است شرکت هایی که تاریخ اعتبار پروانه مسئولین محترم فنی ایشان به پایان رسیده یا در شرف پایان می باشد با قید فوریت نسبت به تمدید پروانه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است صدور همه مجوزهای مورد نیاز در فرایندهای جاری شرکت ها از جمله ثبت محصول، تمدید پروانه ها و مجوزهای ورود، ترخیص و توزیع منوط به وجود و اعتبار پروانه مسئولین فنی می باشد.

 

 

آخرین اخبار
در رسانه ها