یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲:۲۸
اعلام ليست داروهاي مورد نياز فوريتي و شرايط واردات داروهاي خارج از فرآينده ثبت اسفندماه96
اعلام ليست داروهاي مورد نياز فوريتي و شرايط واردات داروهاي خارج از فرآينده ثبت اسفندماه96

موضوع: اعلام لیست داروهای مورد نیاز فوریتی و شرایط واردات داروهای خارج از فرایند ثبت اسفند ۹۶ سلام علیکم
به پیوست، آخرین فهرست داروهای مورد نیاز فوریتی ارسال می گردد. با توجه به ضابطه ابلاغی به شماره ۶۶۵ / ۱۴۷۹۵۴ مورخ ۱۳۹۵
/ ۱۰ / ۰۱ مبنی بر شرایط واردات داروهای خارج از فرآیند ثبت مقتضی است کلیه شرکتهای وارد کننده موارد زیر را جهت صدور مجوز ورود و ترخیص این داروها رعایت نمایند. 1- این فهرست شامل داروهایی است که طبق اطلاعات ارائه شده به سامانه پیش بینی و تعهدات و کنترل های میدانی اداره کلدارای موجودی کمتر از سه ماه مصرف هستند و ممکن است کمبود آنها فعلا در بازار مشهود نباشد. ۲- فهرست داروهای فوریتی و کمبود علاوه بر کارتابل سامانه مکاتبات سازمان از طریق سامانه تیتک در کارتابل تمامی مدیران عامل و مسوولین فنی شرکت ها (قسمت پیام رسانی) نیز اعلام می شود. ٣- کلیه شرکت های وارد کننده (که دارای عمده فروشی معرفی شده مصوب طبق ضابطه فوق الذکر هستند می توانند صرفا در تاریخ ۹۷/ ۰۱ / ۲۸ " ضمن ثبت درخواست های واردات خود در دبیرخانه سازمان یا از طریق سیستم چارگون، مشخصات داروی پیشنهادی خود را در قالب فایل اکسل پیوست تکمیل و به نشانی الکترونیک (drug.com@fda.gov.ir) ارسال نمایند. بدیهی است ملاک تصمیم گیری اداره دارو، فایل اکسل ارسال شده بوده و در صورت عدم ارسال فایل، یا عدم
مطابقت فایل با پروفورم ثبت شده و یا ثبت درخواست در خارج از مهلت اعلام شده، اقدامی انجام نخواهد شد. | ۴- برای جلوگیری از ورود داروهای غیر اصیل یا غیر منطبق با استانداردهای کیفی، شرکت متقاضی می باید پروفورما حداقل به
میزان ۵۰٪ تعداد کل نیاز اعلام شده را ارائه نماید. همچنین کل پروفورم باید به یکباره حمل شده و واردات تدریجی مجاز نیست. ۵- با توجه به ناهماهنگی های پیش آمده در تامین و قیمت گذاری داروها، این اداره کل در نظر دارد استعلام قیمت را برای کل
تعداد مورد نیاز و نیز نصف تعداد مورد نیاز اعلامی انجام دهد. شرکت وارد کننده مخیر است قیمت مورد نظر را در دو پروفرم بصورت جداگانه ارائه نماید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها