شنبه ۰۸ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۲۶:۳۴
گزارش عملکرد امور تفویض شده
گزارش عملکرد امور تفویض شده

بدینوسیله خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در آذر ماه سال ۱۳۹۷ جهت
استحضار به پیوست ایفاد می گردد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها