پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۵:۰۶
اتیلن اکساید
اتیلن اکساید

احتراما، عطف به نامه شماره ۱۰۱
/ ۱۳۳۴ /د مورخ ۹۷
/ ۵ / ۳ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت به اطلاع
میرساند اقدامات لازم در خصوص تامین حداقل ۲۵۰ تن اتیلن اکساید گازی مورد مصرف در واحدهای تولید کننده
مواد اولیه دارویی توسط ارگانهای ذیربط بعمل آمده است لذا متقضی است آن شرکت متناسب با نیاز خود نسبت به
تهیه ماده اولیه از صنایع مربوطه اقدام نماید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها