پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳:۳۰
مزایا و معایب نسخه الکترونیک
مزایا و معایب نسخه الکترونیک

دریافت نسخه فقط با شماره ملی) و کم شدن وابستگی به نسخه پیچ ماهر، بخشی از مزایای طرح نسخه الکترونیکی برای داروخانه هاست. برای مراجعین به مطب، ثبت کامل سوابق در پرونده الکترونیک سلامت و عدم نیاز به داشتن و تمدید دفترچه (صرفا با اعلام کد ملی و تلفن همراه) مهم ترین مزایا محسوب می شود. برای مراجعین به داروخانه، امکان دریافت داروهای یک نسخه از چند داروخانه وجود دارد و نیازی به سرگردانی برای پیچیدن همه اقلام فقط در یک داروخانه نیست. با توجه به اینکه پیش بینی شده در آینده دستورات دارویی هم به صورت اتوماتیک روی برچسب چاپ شود، مردم هم دستورات ما را راحت تر می خوانند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها