یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۵۳:۴۸
شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی
شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

و بازگشت به نامه شماره ۲۵۳
/ ۲۲۴۷۳ مورخ ۹۷
/ ۰۶ / ۲۷ در خصوص توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی، این اداره کل تا زمان تهیه زیرساخت مدیریت بر زنجیره تامین فرآورده های فوق، مدیریت و نظارت بر توزیع تا تحویل به مصرف کننده را به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور تفویض نموده است و معرفی تعداد داروخانه های تحت پوشش معاونت منوط به قادر بودن ایشان به نظارت کامل بر توزیع تا تحویل و تجمیع اطلاعات و آمار لازم از کلیه داروخانه ها، بلامانع می باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها