چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷:۲۵
پاسخ دفتر رياست جمهوري در خصوص درخواست پراخت مطالبات داروخانه هاي خصوصي توسط سازمان غذا و دارو

جناب آقای ضیاء رئیس محترم انجمن داروسازان ایران
پیرو رونوشت نامه شماره ۱۳۳۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/ ۱۰ / ۲۵ درخصوص « درخواست پرداخت مطالبات داروخانه های خصوصی توسط سازمان های بیمه گر »، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۲۶۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/ ۱۱ / ۱۷ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ضمایم آن برای آگاهی ارسال می شود.

 

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها