شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۲۴:۵۷
مكاتبه انجمن با معاونت محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در خصوص اجراي طرح تحول نظام سلامت و دستورالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و داروسازان شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

جناب  آقاي دكتر قاسم جان بابايي

معاونت محترم وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشكي

با سلام

احتراما به اطلاع ميرساند با عنايت به اجراي تحول نظام سلامت و دستورالعمل شماره 100/1525 مورخ 93/11/26 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مبني بر پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و داروسازان شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به استحضار ميرساند كه عليرغم كمبود نيروي انساني و افزايش روز افزون حجم كاري و مسئوليت حرفه اي داروسازان متاسفانه دستورالعمل فوق الذكر در بعضي از بيمارستان ها اجرا نشده و در موارد متعددي نيز سليقه اي عمل شده است كه اين امر باعث كاهش انگيزه شغلي و دلسردي همكارن گرديده است با توجه به اهميت خدمات و مراقبت هاي مرتبط به تامين و تدارك انبارش توزيع ، مصرف دارو و لوازم مصرفي پزشكي تحت تصدي مسئوليت فني دكتر داروساز در راستاي ايمني بيماران و همچنين كنترل هزينه هاي مربوطه خواهشمند است با توجه به عنايت ويژه آن مقام محترم در جهت حفظ و ارتقاء ايمني بيماران و اقتصاد مقاومتي و اشتغال آفريني ، دستور فرماييد اين مهم به نحو متقني از طربق روساي محترم دانشگاه هاي علوم پزشكي و معاونين محترم درمان استان ها در جهت اجراي قوانين مربوطه و پرداخت معوقات و جلوگيري از تضييع بيش از پيش حقوق همكارن داروساز ، جهت حصول نتيجه مطلوب مورد پيگيري قرار گيرد.پيشاپيش از عنايت حضرتعالي كمال تشكر را داريم.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها